ПРОДАЖБА НА ЛИФТОВИ
ОДРЖУВАЊЕ И РЕМОНТ
ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛИФТОВИ СПОРЕД ПРАВИЛНИКОТ НА РМ
ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ И МОНИТАЊЕ